Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους στο Τ.Ε.Α. Ε.Θ.Ε.
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016.

Εισαγωγικά  
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών – Ν.Π.Ι.Δ.» (εφεξής ΤΕΑ -Ε.Θ.Ε,), που εδρεύει στην Αθήνα, Γ΄ Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ. 114 75, σας ενημερώνει ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με σας σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων (εφεξής «Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019, σας εκάστοτε ισχύει, και τη λοιπή Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.   Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς το Τ.Ε.Α.-  Ε.Θ.Ε. διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.   

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σας ενημερώνουμε ότι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, με Α.Φ.Μ. 800594790  που  εδρεύει στην Αθήνα Γ’ Σεπτεμβρίου 144 Τ.Κ.  114 75 και ειδικότερα οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη της διοίκησης στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους. Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στην ασφάλιση του Ταμείου θα υποβάλλονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στην οδό Βαλαωρίτου 9, Τ.Κ. 10671, Αθήνα.   

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων 
Είναι η ένταξη των αιτούντων στην ασφάλιση του Ταμείου και η διαχείριση της ασφαλιστικής τους σχέσης, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτού, χωρίς τα οποία δε δύναται αυτή να πραγματοποιηθεί, καθώς και η συμμόρφωση του Ταμείου με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η επεξεργασία των δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς όπως: 
(α) Την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας. Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα για την κατάρτιση κάθε ασφαλιστικής σχέσης και την παρακολούθησή της, αλλά και την σχετική ενημέρωσή σας. 
(β) Την λειτουργία της ασφαλιστικής σχέσης και την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.
 (γ) Την επιβεβαίωση ότι συντρέχουν οι όροι για την υπαγωγή σας στην ασφάλιση του Ταμείου.
 (δ) Την συμμόρφωση του Ταμείου με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις των αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κλπ.) ή δικαστηρίων. 
(ε) Την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των υποδομών και περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης σε βάρος του Ταμείου ή τρίτων, την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων και την υπεράσπιση εννόμων συμφερόντων του Ταμείου ή τρίτων.   
(στ) Για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους καθώς και στο πλαίσιο παροχής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας.   Εξαιρετικά σε περιπτώσεις που η επεξεργασία δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε κάποια από τις ανωτέρω νομικές βάσεις μπορεί να ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε τα δικαιώματα που περιγράφονται κατωτέρω υπό τίτλο Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων.   

Κατηγορίες δεδομένων 
Καταβάλλεται μέριμνα ώστε να συλλέγονται από το Ταμείο μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κατάλληλα και συναφή προσωπικά δεδομένα ενόψει του σκοπού της επεξεργασίας για τον οποίο προορίζονται. Το είδος και πλήθος των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται και διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα και θέση/ρόλο που έχει κάθε φορά το υποκείμενο των δεδομένων.  Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται από το Ταμείο ανήκουν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες: 
(α) δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. κλπ. 
(β) δεδομένα επικοινωνίας, όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. 
(γ) δεδομένα επαγγελματικής κατάστασης 
(δ) δημογραφικά δεδομένα, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο 
(ε) αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) ενδεικτικά για την πίστωση της ασφαλιστικής παροχής, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις
(στ) δεδομένα που προκύπτουν από την ασφάλιση σας στο Ταμείο (λ.χ. δεδομένα που αφορούν στον ατομικό λογαριασμό, δεδομένα ατομικού φακέλου ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου του Ταμείου κλπ.)   Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι πέραν των ως άνω δεδομένων, θα υπόκεινται σε επεξεργασία τυχόν συμπληρωματικά δεδομένα (ειδικών κατηγοριών ή μη), τα οποία συλλέγονται από σχετικά δικαιολογητικά και είναι απαραίτητα για την διαχείριση του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου καθώς και την καταβολή ενδεχόμενης αποζημίωσης, από τον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης παροχής.   Δεδομένα που ενδεχομένως έχουν παρασχεθεί από εσάς σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. εξαρτώμενα πρόσωπα κτλ.) θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενημέρωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών.   

Τρόπος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
Θα τύχουν επεξεργασίας μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συναφή και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο επεξεργασίας και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίζουμε την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο.   

Πηγές πληροφόρησης 
Το Ταμείο συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισης, σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το ίδιο το υποκείμενο δεδομένων έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στο Ταμείο στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό.   

Αποδέκτες των δεδομένων 
Είναι η εταιρεία με την επωνυμία Prudential Informatics PC που εδρεύει στην οδό Μομφεράτου 148, ΤΚ 11475, Αθήνα, έχει σύμβαση με το Ταμείο και έχει εξουσιοδοτημένα αναλάβει τη διαχείριση του μητρώου Μελών, τη δημιουργία και παρακολούθηση εισφορών, την ενημέρωση των ατομικών λογαριασμών, τον υπολογισμό και καταβολή παροχών, την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων (μέσω ιστοσελίδας κλπ) σχετικά με την ασφαλιστική σχέση και τη λογιστική διαχείριση του Ταμείου. Επίσης στις περιπτώσεις που το προβλέπει ο νόμος, πληροφορίες που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα δύναται να διαβιβάζονται σε ελληνικές ή αλλοδαπές, δημόσιες, φορολογικές, εποπτικές και δικαστικές αρχές, καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους και σύμφωνα με το νόμο. Πρόσβαση στα δεδομένα των αιτούντων θα έχει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Βαλαωρίτου 9,  και επίσης το Ταμείο δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα ή/και να επιτρέπει την πρόσβασή τους σε αυτά (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) ή να αναθέτει την επεξεργασία δεδομένων σε αυτά, για την υποστήριξη της λειτουργίας του (λ.χ. εξειδικευμένη τεχνική συνδρομή και υποστήριξη για την ανάπτυξη εφαρμογών) και την εξυπηρέτηση των σκοπών του, τηρώντας το ισχύον πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.   

Δικαιώματα Υποκειμένων των δεδομένων 
Έχετε υπ' όψιν ότι, ως Υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 του ΓΚΠΔ και ειδικότερα: 
α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, 
β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, 
γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων 
δ) το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να προβάλλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
ε) το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο και διαβίβασή τους σε τρίτον υπεύθυνο επεξεργασίας που θα υποδείξετε. 
Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν θα επηρεάσει ωστόσο τη νομιμότητα της επεξεργασίας μας πριν από την ανάκληση. 
Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στο Ταμείο. 

Για οποιοδήποτε θέμα και σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ταμείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tea-ethe.gr ή στο τηλέφωνο 2103392735 για να σας παράσχουμε τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Σημειωτέον ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να επιφέρει την παύση της ασφαλιστικής σας σχέσης με το Ταμείο. Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση υποχρεώσεών μας που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής πρακτικής ή σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr / Τα δικαιώματά μου / Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.   

Χρόνος Επεξεργασίας 
Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο μόνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα διαγράφονται από το σύστημά μας με ασφάλεια. Ειδικά για την περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικής σχέσης με το Ταμείο, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο είναι σε ισχύ και διατηρείται η ασφαλιστική ιδιότητα. Μετά τη λήξη ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης και την απώλεια της ασφαλιστικής ιδιότητας, τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα ενδεικτικά αυτά που αφορούν λ.χ. στη λειτουργία της ως άνω σχέσης, τις εισφορές και τις ασφαλιστικές παροχές κάθε μορφής προς εσάς και τους τυχόν λοιπούς δικαιούχους αυτών κ.λπ. τηρούνται μέχρι την κατά νόμο παραγραφή κάθε σχετικού δικαιώματος και αξίωσης (δηλαδή για είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της ασφαλιστικής σύμβασης και την απώλεια της ασφαλιστικής ιδιότητας). Εάν μέχρι την πάροδο του ως άνω χρόνου τήρησης των δεδομένων βρίσκονται σε εξέλιξη ή επίκεινται δικαστικές ενέργειες με το Ταμείο που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις ως άνω ενέργειες, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.   

Ασφάλεια των δεδομένων 
Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα, την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚOY ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   
Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι: 
-    Ενημερώθηκα πλήρως για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (δηλ. συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση αυτών), μέσω της παρούσας αίτησης και του ενημερωτικού εντύπου (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) στην ιστοσελίδα του Ταμείου. 

-    Ενημερώθηκα για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως Υποκείμενο των δεδομένων. 

-    Συναινώ στην τήρηση αρχείων με όλα τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μου σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. 
Παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου (Άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Ε.Ε 2016/679) για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τυχόν Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αφορούν εμένα και προκύπτουν από την παρούσα αίτηση ή και συμπληρωματικών δεδομένων που δύναται να λάβει το Ταμείο μελλοντικά και είναι απαραίτητα τόσο για την ένταξη μου στο Ταμείο και για τη λειτουργία της όλης ασφαλιστικής μου σχέσης με το Ταμείο (όπως αυτή καθορίζεται τόσο από το Καταστατικό, όσο και από το κάθε φορά ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων) όσο και για τον υπολογισμό και την καταβολή παροχής από το Ταμείο.

Η παρούσα δύναται να τροποποιείται και επικαιροποιείται και θα αναρτάται στο site του Ταμείου.